Karogano ya Bong Magareng ga Ndebele

© Dr Peter Magubane

Maitshwaro a mmušo wa banna le ditiro di a bonalago mo setšhabeng sa Ndebele. Go feta tše dingwe tše ntši, banna ba ndzundza, kudukudu bao ba bokamorago bjabokgoši ba tšwela pele go dira polygyny. Maatla le taolo ya mmušo wa banna e kolota batho bao ba bego ba le bašomi go bahiri mo dipolaseng tša bathobašweu. Dinyakwa tša bašomi ba lapa di be di romelwa Monna go thekga taolo ya gagwe.
Go tloga mo dipolaseng tša bašweu, banna ba bantši ba ile ba thoma dikgwebo tša bona bjalo ka baotledi ba dithekisi goba baagi, e sego go šoma go diintastering tša meepo bjalo ka ge baagišani bja bona ba bapedi ba be ba dira ka gona mengwaga ye mentši. Basadi ba go tšwa go kwandebele ba be ba šoma bjalo ka bašomi ba ka malapeng mengwaga ye mentši kua Pretoria gomme e be ba bowa gae go hlokomela bana mola ba thekgwa ke banna ba bona. Go dira le go rekišadipheta, mats, dolls le bobetli go be go fa basadi ba Ndebele bophelo bja go ikemela ka boiphedišo - bao ba ilego ba tuma mo boditšhabatšhaba go swana le Esther Mahlangu, le bao ba nyakago.

Translated by Lebogang Sewela