Hlaolobong ya Dikgogo

© Chris Daly

Go hlaola bong bja tšuwane ye nnyane go boima, ka lebaka la gore go fapana le bontši bja diphoofolo tše dingwe ditho tša thobalano di beilwe ka gare ga mmele ya tšona gomme ga di go bonolo go di fapanya. Go na le dinoonwane tše mmalwa, go fa mohlala, gore bong bja tšuwane bo ka kgonthišwa ka go dikološa nelete ka thapo godimo ga hlogo ya yona. Gomme go dumelwa gore tšuwane go ba ya poo ge boima bo dikologela go ya ka sešupanako gomme ke ya tshadi ge e dikologela go ya kgahlanong le sešupanako. Goba, ge o swara chick ka molaleng wa yona gomme ge e emiša maoto a yona ke mosetsana, eupša ge maoto a fegile fela, ke mosimane.

Noolwane ye nngwe ke ya gore bong bo ka kgonthišwa ka go lebelela sebopego sa lee, kgopolo e le ya gore sebopego sa kgwele ya maoto mae ke ngwako wa ditšuwane tša basimane, mola bolee mae ke ngwako wa ditšuwane tša basetsana. Mekgwa ye ke ye nepagetšego ga go swana le go fetola tšhelete ya tshipi go kgonthiša bong bja nonyana, ka mabaka a gago a laetša bong ka nepagalo e le ka godimo ge e le gore o motho wa mahlatse kudu.

Mekgwa ye e nepagetšego ya go kgonthiša bong bja dinonyana ke go hlaolabong ka mafofa, hlaolabong ka lešoba le leta o bone. Mekgwa ye mengwe le yona e a tšweletšwa yeo e dumelelago go laetša bong e setše e le ka maeng, eupša bontšhi bja ye e santše e le ka theko ye godimo gomme e hloka ditšhepedišo tše di kgethegilego kudu.

Hlaolabong ka mafofa

©Chris Daly
Ka mapastereng a mangwe le ditšwadiša tša basadi di bontšha ditsela tša mafofa ka pela go feta banna. Basetsana ba ka ba tšwelelo yeo e feletšego mafofa a mapheko mola e le gore basimane ba k aba mapono botlalo. Ka kakaretšo, botelele bja mafofa a boleta ka maphego a bapetšwa ka pharologanya magareng ga bong ka bobedi. Se se šoma fela ka ditšuwaneng tšeo di sa tšwago go thuthušwa di le mpsha, ka ge phapano e tla nyamalela ka morago ga dibeke tše pedi.

Mebala ya ditšwadišo tše dingwe goba mapastere le yona e ka ba taetšo ya bong bja dinonyana. Dikgogo tša go goelana tša methaladi (methaladi ye boso le bošweu ya mafofa) ka dipoo tšeo di senago methaladi, e tla feletša ka dipoo tša methaladi le ditshadi tšeo di senago methaladi Se sa go swana se ka dirwa ka dikaelo tša mmala wa silifera le gauta, ka dipoo tša silifera le ditshadi tša gauta di tšweletša bošweu bja lebebe goba dikgogo tše nnyane tša mmala wa seleiti le boserolane botsothwa goba megogonope ye e khubedunyana ka mmala. Dipoo tša gauta basading ba silifera, ka go le lengwe ba tla tšweletša dikgogo tše nnyane tše gauta le megogonope ye silifera.

Hlaolabong ka lešoba

Hlaolabong ka lešoba e tšweleditšwe ke Mophrofesara Kiyoshi Masui ka Japan ka bo1930. Ke tshepedišo ye e kgethegilego kudu gore yeo nyakago go tlhahlobo ka mahlo ya dinonyana go lebelelwe go ba gona ga setho sa bong goba se sego yeo e le gore ka kakaretšo e bonala bjalo ka go ruruga. Go na le mafelelong dibopego tše di ka fetago lesome hlano tša go fapafapana tšeo di swanetšego go lekolwa.

Bahlaodibong ba go rutega ba kgona hlaolabong ditšuwane ka sebaka sa metsotswana ka maemo a nepagalo a 90% go ya go 95%, moo bjalo maemo a nepagalo goba ba hlahlilwego bao bas a rutegago gantšhi bo ka fase ga 70%. Bomagogorwane ga ba swanela go leka se, k age go dira ka go fošagala go ka hlola go phunya dinonyana le lehu.

Leta o bone

Tsela ye nngwe ya go hlaola bong bja dinonyana ke go leta o bone. Bjalo ka ge dinonyana di gola, go tla ba molaleng go bona gore ke di fe tšeo di le go dipoo le tšeo di le go ditshadi. Go ya ka lengwalo, Sexing Chicken, dipoo di tla

  • thoma go šoma senna kudu le go leka go kwenkweletša
  • mafofa a tšona a tla fetoga phetogo go tšwa go sebopego sa nkgokolo bolee sa go tlwaelega go dikgogo tše di beelago le dinyana tše nnyane, go mafofa a go phatsima a go ba tshesane a go ba le ntlha a go hwetšwa mo melaleng ya tšona le ka fase ga mesela ya tšona
  • khupetšo ya ka fase le ditlhako tša tšona di tla tšwelela ka pela le go feta tša ditshadi
  • dihlogo di tla ba bontlha kudu le go bonala di le bongtona le go feta
  • Ditswadišo tše dingwe gape di na le dipharologanyo tše digolo tša dikaelo tša mmala tšeo di thušago go di šupa

Translated by Lawrence Ndou