Bafepi Ba ba golo: Tutuetšo

© Eric Miller
Mongwadi Jo-Anne Smetherham o gopolo gore go be go le bohlokwa bjang go yena ge a boledišana le Bomakgolo ba tshelela ba go tšwa Khayelitsha, Cape Town. Kamoka gabona ba be ba tšwa sehlopheng se e sego sa mmušo – (Grandmothers Against Poverty and Aids) GAPA ‘The Nevergiveups’.

Puku ya ditori tša bona tša maphelo ge ba sa gola kua motseng wa Eastern Cape, go fihlela ge ba godile ba le bafepi bja malapa a bona mo Khayelitsha, Cape Town.

Maatla a kgwerano

Maphelo a Bomakgolo a boimo kudu, kgwerano le kwelobohloko ya go tšwa go Bomakgolo ba bangwe ba GAPA (Grandmothers Against Poverty and Aids) e ba fa maatla a go phela. Gomme sehlopha se, se dira mošomo o mobotse kudu.

Go be go le botse kudu go boledišana le Bomakgolo. Ge o lebelela ditlhohlo tše basadi ba, ba bego ba le gare ga tšona, ba na le botshepegi bjo bogolo le sebete sa go kgothatša batho; bjalo ka nna ba re na lego letlotlo. Ditori tša bona di na le maleba a botse kudu. Ba na le dimelo tša menego le maatla.

Ba ile ba ntutueditša gore ke lemoge gore, go ra eng go ba motho.

Mola ke sa ngwala ditsopolwa tše ke ile ka šala ke maketše gomme ka emiša, ka dula ka setu metsotso nnyana gore ke kgone go tšea gabotse seo ba be ba se bolela. Bomakgola ba (GAPA) ba mpontšhutše gore tlaišego e nyakile go re golofatša, eupša re kgonne go abula ga nnyane ga nnyane, kgato ye nngwe le ye nngwe ke katlego.