Barbera

© Altydgedacht Vineyards

Tlhalošo

Barbera ke mohuta o hubedu wa beine, gagalo e šomišetšwa go tšweletša dibeine tša ditafola, e fela kua Northern Italy e šomišetšwa go tšweletša beine ya go gadima. Le gona bjale Boramahlale ga se ba hwetše phesente ya yona.

Tlholego

Tlholego ya sehlaba sa north-western Italy, ke fao mohuta wo, o lemilego gona mengwagakgolong e mentši; e bile go thwe ke legae la yona. Nyakišišo ya DNA e ile ya hwetša gore mohuta wo, o swana le mehuta ye mengwe ye e tšwago kua sehlabeng, gomme se, se ra gore Barbera e ile ya fihla sehlabeng seo ka nako engwe.

Mohuta o swarwa bjalo ka beine ya go nwewa ka mehla; o ka ipshina ka yona ge o ja pasta, pizza, cheese goba salami. Mohola wa yona o ile wa gola mengwaga ya masomepedi e fitilego; go lebogwa molemi wa beine wa kua moItalian; Giacoma Bologna wa kua Braida estate, yo a tšweletšego Barbera ya mathomo ya boditšhabatšhaba ka ngwaga wa 1984 e bile, ka yona nako eo, o ile a hlatsela mohuta wo gore o kgone go tšweleta dibeine tše kgolo.

Go dira beine e, Bologna o ile a tšea leano la go sega serapa sa merara go dira tšweletšo ya ka tlase, a lema merara morago ga nako, e sego ka nako ya tlwaelego, gomme se, se dirile gore merara e be le swikiri ya godimo le diteng tša esiti tša tlase. Gape o ile a godiša beine dikgwedi tše lesome selela, kua French barriques, ke faki e nnyane ya mohwelere.

Batšhabi ba Italy ba gašitše mohuta wo lefelong la California kua United States le Argentina. Ke mohuta wa beine e khwibedu, mohuta o bjetšwego gagolo kua Italy.

Maina a mangwe

Mahlalošetšagotee a mangwe a gona kua Italy, e fela mohuta o tsebega o le Barbera lefase kamoka.

Tšweletšo mo Afrika Borwa

Prof Abraham Izak Perold o ile a reka Barbera ka ntle ka ngwaga wa 1910 le Ralph Parker, mong wa Altydgedacht estate kua Durbanville, o be a le motšweletši wa mathomo o a bjetšego mohuta wo, ka ngwaga wa 1920. Altydgedacht o be a šomiša mohuta go tšweletša beine w hlwekilego, e fela ka ngwaga wa 1992 e ile ya ba naga ya mathomo ya go lema e ilego ya rekiša bjalo mohuta o tee wa beine.

Dilete tša tšweletšo

Mohuta o na le mohlala mo Afrika Borwa. Pele e be e bjetšwe gagolo seleteng sa Durbanville. Ka ntle le tsošološo ya kgahlego, dipolase tše di sa fetego lesome di sa godiša mohuta wo.

Kgolo

E gola ka pele nyana gomme tšweletšo e ka kgonegago e ka ba 12 t/ha to 15 t/ha. Go tšweletšabeine ya boleng bjo bose, dirapa swantš gore ba di khuetše gore di tšweletše ngata e nnyane ya merara.

Go gola

Merara e gola ka pele, go thoma ka beke ya bobedi ya Feberware.

Dithetlwa

Dithetlwa di na le bogolo ba ka magareng le sebopego sa oval le mmala wo mose ge di godile.

Matlakala

Ke a matala gomme a na le sebopego sa khutlonnethwii, a na le bogolo ba ka magereng le mathoko a matlhano.

Dikhukhwane le malwetši

Barbera e bokoa go mafofa a melago le moya wa go senya. E maleba go puno ya semotšhene.

Šomišo

Mo Afrika Borwa, Barbera e ka rekišwa bjalo ka mohuta o tee wa beine goba motswako wa mehuta e mengwe ya go fapana.

Tatso

Dibeine tše dirilwego ka merara e mennyane e tswalanya le dienywa tše hlwekilego le tša go oma, mola dibeine tše dirilwego ka merara e godilego di na le mohlodi wa dithetlwa tše ntsho le mohlodi wa go baba.

Translated by Lebogang Sewela