Yellow Arum

© Roger de la Harpe

Igama

[Yellow] Arum Lily

Igama lesi-Latin

Zantedeschia sp

Ihlathululo

I-Arum mhlobo wekhambi elihlala limajadu ngaso soke isikhathi. Imirabhu yesimilwesi ithambathambile begodu inamakari ambalwa angakabi ukuvela; amakaraso avela ngenyanga kaSewula. Ayikho incenye yesimilwesi esetjenziselwa ukudla nofana ukulapha.

Indawalo yemvelo

Isimilwesi se-Zantedeschia simila khulu eendaweni ezande ngotjani, zama-savannas begodu i-fynbos biomes ibalapho kunelanga elinengi khona, akukavami khulu bona sivele emithunzini, begodu sitholakala khulu eendaweni ezinezulu elingeni.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

I-Zantedeschia limundeni wemihlobo ebunane, kuthi elikhomba itholakala kwaphela eSewula ye-Afrika, kuthi umhlobo owodwa i-Z albomaculata, linabele eSewula yekabeni ye-Afrika ukuyela etlhagwini ukuyokufika e-Tanzania. I-Z elliotiana yaziwa kwaphela ekutjalweni.

Yoke imihlobo itholakala eendaweni ezinezulu ehlobo, ngaphandle komhlobo we-Z. aethiopica otholakala ngokunabileko begodu ujayeleke khulu eeyalweni nemidzweleni.