Ukwenza iBhiya eSewula Africa

© Chris Daly
Ibhiya ngesinye isiselo esiselwa khulu ephasini loke. Ngeze abantu abanengi bakuphikisa nange uthi ayikho into encono njengokuvula ibhiya elimakhaza ekupheleni kwelanga elide. Kunendlela ezinengi zokwenza ibhiya. Kunebhiya lenziwa nge-barley, hop kanye ne isti begodu ibhiya lihlanganiswa ngendlela ezihlukileko ukulenza linambitheke ngendlela ezihlukileko ezithandwa babantu.

Ama-microbreweries kanye nabosiyazi bokwenza ibhiya mvanje sele beze nendlela ezitja zokwenza ibhiya eSewula Africa, ukusukela ekuzitjaleleni ama-hop ukuya ekuzitheleleni ibhiya lakho osandukuzitlhodlhela lona.

How to Grow Your Own Hops

I-Hop lithuthumbo elonyisiweko elisikazi lesivini i-Humulus lupulus esisuka emndenini ofanako newe-cannabis. Isivini se-hop kulula ukusitjala bgodu singafikelela ku-7.6 ngobude, sikhiqiza amathuthumbo onyisiweko angaba yi-900 g....more

How to Make Craft Beer

Abantu beSewula Africa bathanda ibhiya begodu liya lithandwa khulu ngombana sele liza ngemihlobo eminengi begodu nabantu abajwayelekileko sele bazenzela lona ekhaya....more

Monitoring a Growing Hops Plant

Ngemva kwesikhathi utjale umrabhu we-hop, kuzokuvela iziqu zayo ehlabathini. Ama-hop amila eziqwini begodu zitlhoga ukuthwasiswa kobana zijame rwe....more