Ukukhanjiswa kwenkukhu

© Andile Bahla

Ukukhandela bona zingalimali nokobana zingafi, iinkukhu kufanele zibekwe endaweni lapha zizozigedla khona zingagandeleleki ngokomkhumbulo lokha nazikhanjiswako.Ihlangano ye- The South African Poultry Association ineeyelelilo ezilandelako zokukhanjiswa kwenkukhu ngokuphephileko.

Ebatjhayelini

Abatjhayeli akukafaneli kube bathandi beenlwana kwaphela, kodwana kufanele kube babantu abazijwayeleko begodu bazazi iindaba zezehlalakuhle yeenlwana ezingabavelela lokha nabazikhambisako .Ukuphepha nezehlalakuhle zenkukhu kufanele kubonelelwe kuze kufike emaphelelweni wekhambo, begodu ikoloyi ezikhamba ngayo kufanele iphathwe ngendlela ezokukhandela bona iimumathi eziphethe iinkukhwezo zingatjheleli.

Ukujama namabanga wobude bekhambo

Zoke iintlabagelo ezifana namaphepha wokukhambisa iinkukhwezo kufanele azaliswe ngaphambi kobana zibanjwe bezigitjezwe ekoloyini, ukwenzela bona ikhambelo lingadluli amairi alisumi nane begodu kufanele kujanywe kwaphela nakunetlhogeko .Lokha nawujama endaweni etjhisako, kufenele ubenesqiniseko sokobana ikoloyi enikhambisa ngayo iinkukhwezo ikghona ukungenisa umoya lapho iinkukhu zilayitjhwe khona.

Ukuzila ukudla

Iinkukhu akukafaneli zidinywe ukudla nanyana amanzi ngaphambi kokobana zikhanjiswe begodu, lokha nazikhanjiswako qiniseka bona azitlhogi ukudla namanzi isikhathi esingadlula amairi amasumi amane kubalwe kusukela eskhathini sokugcina oziphe ngazo ukudla .

Amazinga wobujamo bezulu

Amagadango ekufanele athathwe ekuvikeleni iinkukhu emazingeni aphezulu wobujamo bezulu, khulukhulu lokha nazikhanjiswa amabanga amade .Lokha amazinga wobujamo bezulu aphezulu, iinkukhu kufanele zilayitjhwe bezikhanjiswe lokha nakusapholileko, ekuseni khulu, nanyana entambama namtjhana ebusuku.

Ukubanjwa kwenkukhu

Adult birds should be caught individually and be handled by both legs and the body fully supported. No more than three layers or breeders and no more than four broilers may be carried per hand per person at a time.

Iinkukhu ezikulu kufanele zibanjwe ngayinye ngayinye, begodu zibanjwe ngemilenze yomibili umzimba usekeliwe .Ungabambi iinkukhu ezidlula ezihlanu zamaqanda nanyana zenyama ezidlula kwezine ngeskhathi sinye.

Iimumathi kufanele zitjhidiswe ngokutjheja, zingaphakanyiswa phezulu lapha kunama zinga womtjhiso adlula -20 degrees lokha nazilayitjhwako nalokha nazihliswako begodu ukukafaneli ziphoswe phasi nanyana ziwiswe.Iimumathi kufanele zibotjhelelwe phasi ukukhandela bona zingaketuki.

Iimumathi, amakhreyidi, kanye namamantji nanyana amawogo enziwe ngamadrada amathroli asetjenziselwa ukuthutha iinkukhwezi kufanele ahlanzwe begodu kubengakhelwe ukuthutha iinkukhu.Indlela iimumathezo ezipakwe ngayo akukafaneli iphazamise ukungena nokuphuma komoya ngaphakathi kwawo.Iinkukhu kufanele zingakghoni ukukhipha iinhloko, amaphiko kanye neenyawo zazo ngaphandle kweemumathezo.

Iinkukhu

Akukhanjiswe iinkukhu eziphilileko kanye nezinamandla kwaphela.Kufanele kuqatjangwe nangobujamo bezulu, isikhathi sekhambo namtjhana ibanga lekhambelo kanye neemumathi zekunkwhezo kwenzele bona istoko singaminyani. Kufanele ikukhu yinye ikghone ukuthola kungasenani i- 20 cm². Ehlobeni lenkukhu ezibekela amaqanda kufanele istoko sazo kufanele sibe ngaphasi kobudisi obuyi -55 kg bese kuthi ezima –broiler zibe nobudisi obuyi- 70 kg imitha ngayinye lokha nazithuthwako .

Iinkukhu eziphilako

Amarekhodi adinga ukubekwa, ekufakwa iinomboro zomtato zabathengi kanye nenani lenkukhu ezithengisiweko nojamo bazo bepilo.Ukwenzela amabanga we-biosecurity, abathengi akukafaneli bavunyelwe bangene lapha kukhiqizwa khona iinkukhu, begodu nagabe kunenkukhu ezithengiswako kufanele zithengiselwe endaweni ethize ngaphandle kwendawo ye-bio secure zone.

Isimemezelo

Isimemezelo sesivumelwano ngokuya kwesitifikedi se- Code of Practice kufanile senziwe ukufakazela ;
  • Bonyana iinkukhu gade zinganawo amatjhwayo abonakalako, nokobana akhange kubikwe bona zife ngamabanga angakajayeleki lapho emhlanjini amalangeni adlulileko amasumi nathathu.
  • Bonyana iinkukhu zihloliwe bona azinabulwelwe be- Salmonellaene nokobana zikhambelana nemfuneko ze- Salmonellae Movement Protocols
  • Bona iinkukhu zihloliwe bona azinamgomani ngokuya ngokwe- HPNAI Contingency Plan nokobana zikhambela nemfuneko ezisemtlolweni
  • Bonyana iinkukhu zihloliwe bona azinabulwelwe be- Newcastle Diseasengokuya kwe-Movement Control Protocol in case of Newcastle disease” nokobana zikhambelana nemfuneko zakhona na
  • Bona iinkukhu zibanjwe ngokuya kwe- SAPA Code of Practice yakwanje yenkukhu eziphilako ezithengiswako