Ukuhlukaniswa Kobulili Benkukhu

© Chris Daly

Ukusilula ukubona ubulili bedzinyani, ngombana ngokungafani neenlwana ezinengi ubulili benkukhu bungaphakathi kwemizimba yazo begodu ayibonakali Lula. Kunendlela ezimbalwa ongakghona ngazo ukuhlola ubulilobu ,isibonelo kukobana uzombelisise inalidi ngentambo phezu kwehloko yayo.

Nangabe intambo leyo izombeleza -clockwise kutjho bona skhukhukazi nayizombeleza anti-clockwise kutjho bona mqude .Nanyana nawubamba idzinyana ngentambo liphakamise iinyawo zalo, kutjho bona sikhukhukazi , kodwana nangabe lizi lengeleliskutjho bona mqude.

Enye ikolo eyikohliso ngeyokobana kuqalwe bona ikukhu leyo imqude namtjhana iimkukurumbu ngokuqala iinsiba zayo nanyana kulindwe uze kubonwe bona mkukurumbu nanyana mqude na. Ezinye indlela zekambiso yokufaniswa emaqandeni ,kodwana ezinengi zazo zisabiza begodu zifuna iindlela ezinengi zabosiyazi.

Ukuhlukaniswa kobulili ngeensiba

©Chris Daly
Kezinye iinlwana ezimabhasdere lezi ezibafazi zitjengisa ubulili bazo msinya ngamasiko kunalezo ezimadoda .Ezibantazana zingaba namasiba esele ekhake kuhle, kuthi zabesana zina zibespuna. Esikhathini esinengi ubude beensiba nanyana bamaphiko buyamadaniswa ukwenzela ukuhlukanisa ubulili obubilobu. Kodwana lokhu kusebenza emadzinyaneni esanduku phandluselwa, njengoba umehluko uzokunyamalala ngemva kweemveke ezimbili.

Imibala yenwalana ezimabhasdere ingatjengisa ubulili benkukhu.Lokha kuhlangana iinkukhu zamasiba amhlophe nanzima, namadoda anganayo imida zemida kungabangela bona kube namadzinyani abantazana avalelekileko kanye nabesana abavalelekilekoLokho kungenziwa nangenkukhu zemibala emaphetheni esakgawuda nezisasiliva.

Ezisasiliva ezimadoda nalezi eziyibafazi ezisiliva ngombala zikhiqiza amadzinyani amhlophe nanyana amadzinyani abovu. Ezimadoda zombala osakgawuda nanyana ezibafazi ezisasiliva zikhiqiza amadzinyani azinkukhukazi abesagawuda kuthi amkukurumba abesiliva ngombala.

Ubulili besikhala

UProfesa Kiyoshi Masui wangeJapan watlama ukuhlukanisa kobulili benkukhu obubizwa -vent sexing nggonyaka ka-1930.Kuyindlela efaka hlangana ukuhlola ngoqalwa kwesikhala enyonini ukuze kutholwe bona sikhona namkha awa isitho sangasese esibonakala njengedumba.Kuthiwa kunamajamo angadlula kwayi-50 ahlukahlukeneko ekufanele atjhejwe.

Abosiyazi bobulili bakghona ukubona ubulili bedzinyani ngemizuzwana abunembe poro ngamaphesendi ayi-90% kuya kwayi 95% lapha abosiyazi benkukhu abangakaqeqetjhwa bavamise ukuba ngaphasi kwamaphesendi ayi-70 % .Abasathomako kufanele bangakulingi lokhu,ngombana nabangakwenza ngendlela engakafaneliko kungabenomphumela yokobana amadzinyani afe.

linda ubone

Enye indlela yokobana ubone ubulili benkukhu kokobana ulinde .Lokha ikukhu nase ikhulileko ziyatjengisa bona ngisiphi isikhukhukazi nokobana ngiwuphi umqude .Ngokuya nge athikili yenkukhu lokha uhlola ubulili benkukhu ,ezimikukurumbo tjheja okulandelako:
  • Ezimqude zizokuthoma ukuziphatha njengamadoda zilinge ukukikiza
  • Amasiba wazo azokutjhuguluka ekubeni , namasiba ayindingilinga ajwayeleke enkhukhukazini begodu
  • Kuthi ezincani ,zibe namasiba akganyazelako atholakala entanyeni zazo kanye nemsileni
  • Amadzinyani abe namasiba akganyazelako aqondileko atholakala entanyeni zawo naphasi kwamasiba wazo
  • ibendle lazo lizokuthoma ukwakheka msinya libe likhulu kunelelo lenkukhukazii
  • iihloko zazo zizokuthoma ukuba spara zibe anga zinemisipha
  • Ezinye iinlwana nazo zinemibala enemaphetheni engakukgelebha bona ukghone ukubona ubulili bazo

Translated by Busisiwe Skhosana