Shiraz

© Glenneis Kriel

Ihlathululo

I-Shiraz mhlobo wamaderibe abomvu anenambitho lentuthu. Usukela ekuhlanganisweni okuphakathi kwaloyo epheze watjhabalala, i-Dureza kanye ne-Mondeuse blanche.

Indabuko/Imvelaphi

Ngaphambilini kukhe kwaqatjangwa bonyana i-Shiraz le isukela edorobheni elidala i-Persian town le-Shiraz ngamalanga we-Iran. Ihlelo lokuhlola ifuzo i-DNA testing ngeminyaka yabo-1990s yaqinisekiswa bonyana idabuka enarheni ye-France, njengombana imihlobo emibili lapho i- Shiraz isuselwa khona, idabuka esewula pumalanga ye-France.

Umhlobo lo watjalwa endaweni ye-Rhone valley eminyakeni emakhulu eyadlulako. Idumo layo kulapho lakhula ukusuka ekupheleni komnyaka ka-1960s, njengomhlopbo wemivango efaka hlangana i-Grenache noir kanye ne-Carignan.

Amanye Amagamawo

Eendaweni ezinengi zomhlaba, umhlobo lo ubizwa nge-Syrah. Abakhiqizi ababizwa nge-New World producers, ekufana neSewula Afrika kanye ne-Australia, sebathome ukusebenzisa amagama la ukutshwaya indlela yamawayini.

I-Syrah ibekelwe ngeqadi ngehloso yokuyisebenzisa ngendlela ebizwa i-traditional Rhone Style eneminambitho elawulekako yeenthelo, i-Shiraz isetjenziselwa ukwenza amawayini wemalanga la amamomori wakhona athathwa nasele asesigabeni esivuthwe khulu begodu imumethe isidakamizwa esiphezulu begodu ineminambitho ephuma phambili yeenthelo.

Umkhiqizo weSewula Afrika

Kusengakabi nesiqiniseko sokobana i-Shiraz yafika nini eSewula Afrika. Ngokuya ngenye itiyori, u-Governor Simon van der Stel wasiletha eSewula Afrika ekupheleni konyaka yabo-1600s. Enye godu iqinisekisa bonyana u-James Busby, oyi-Scotch viticulturist owathoma umkhiqizo we-Shiraz e-Australia, watjhiya iinqunjwana e-Cape Town nebegade abuya e-Europe ngabo-1840s.

Imitjhana yokuthoma yatjalwa e-Groot Constantia ukuyela ekupheleni kwabo-1890s, kodwana idumo lomhlobo lo begade linciphisiwe ngebanga lomkhiqizwawo ophasi kanye nabakhiqizi akhenge bathokozelwe ukukhamba phambili kwayo.

U-Bernard Podlashuk, wayithatha ngokuthi yi-“Father of Shiraz in South Africa” (ubaba we-Shiraz eSewula Afrika), kwaba ngewokuthoma ukufaka ebhodlelweni i-Shiraz njengomhlobo wewayini engakavangwa ngomnyaka ka-1957. Phakathi komnyaka ka-1992 kanye no-2016, indawawo yakhuphula umkhiqizo khulu ukusuka ku-900 ha to nearly 10 000 ha, okwenza bonyana uthathe ubujamo besibili kileyo emikhulu ekhiqiza iwayini ebovu enarheni.

Umkhiqizo Weemphande

Umhlobo lo uthela kuhle khulu eendaweni zobujamo obunehlabathi elula nelunge ngesilinganiso esiphakathi, begodu ukghona ukujamelana nobujamo bezulu obunengi obuhlukahlukeneko.

Amasimawo atholakala kizo zoke iimphande zemikhiqizo eSewula Afrika, kuthi i-Paarl kube ngiyo edlale indima ekulu yomkhiqizo, ilandelwa eduze yi-Stellenbosch kanye ne-Swartland. Wenza amaphesende aphezulu wemihlobo ekhiqizwe e-Cape South Coast.

Ukukhula Nokuthela

Imitjhana yomhlobo lo inokusongana, inomukghwa wokukhula ngendlela enamandla kesinye isikhathi isongane. Umkhiqizo usebujameni obuphakathi ukuya phezulu, wesibalo esili-10 t/ha and 15 t/ha.

Ukuvuthwa

Amaderibe avuthwa ngokukhamba kwesikhathi sonyaka, ukusuka ekupheleni kwakaMhlolanja ukuyela ekuthomeni kwakaNtaka.

Amamomori

Amamomori mancani ngesilinganiso esiphakathi, abumbeke njenge qanda begodu anombala ohlaza okuvangeke ngonzima. Amakelwawo amatsikana kodwana aqinile kuthi ingaphakathi libe nejuzi. Amamomori la angathatha isikhathi eside khulu angavunwa ayoma bekatjhwabe.

Amakari

©Glenneis Kriel
Amakari anombala ohlaza satjani okufipheleko, makhulu, begodu made anencenye yesiphetho esizineempenda ezihlanu.

Iintjhabalalisi Namalwelwe

Umhlobo lo uyakghona ukujamelana namalwelwe, kodwana ubulwelwe be-Shiraz kanye nokwehla kwawo kungaba mraro keminye yekwabo ethileko. Umhlobo lo ubuthakathaka khulu ekonweni mumoya.

Umsebenzawo

Usetjenziselwa umkhiqizo wewayini engakavangwa begodu nemihlobo eminengi yemivango, efana ne-Cape blend, nefanele imumathe amaphesende angaba ma-30% kanye namaphesende adlula i-70% we-Pinotage, nofana umvango obizwa nge-classical Rhone blends. Injalo nje isetjenziselwa ukwenza iwayini ebizwa nge-sparkling red wine.

Umnambitho

Inambitho elivezwa yi-Shiraz uyangezinto ezinengi, ekufaka hlangana ubujamo bezulu, indawo yomkhiqizo, indlela isimu nofana isivande ebegade sitlhogonyelwa ngayo kanye nendlela umvino okhuliswa ngayo. Amawayini la avame ukuba nenambitho lentuthu, lesithako lesithelo, i-peppery, kuthi eendaweni ezimaphakathi zikhiqiza wenambitho leenthelo.

Amasimu nofana iindawo zokutjala ezinezinto zokumbesa amaderibe ezivulekileko, zikhiqiza ngesilinganiso esiphakathi begodu amaderibe atjhiywe bonyana akhule ngokwaneleko ahlotjaniswa namamomori avuthiweko nenambitho lawo, kuthi lezo ezitholakele ukusuka eendaweni zokutjalelwa zinomkhiqizo omncani okhambisana nesithako esinomnuko.

Ukusetjenziswa komuthi obizwa nge-oak unomthelela eemkhiqizweni wamawayini la, lokhu kuya nangokuthi unjani umtjhana lo.

Translated by Johannes Nkosinathi