Secretary Bird

© Shem Compion
Secretary Bird.

Ukwakheka nokuvela kwayo

Lekuyinyoni ezumako, kodwana iyahluka nezinye ezibulala iinlwani ngemilenzayo, amaphiko kanye nomsila omude. Imhlobo owodwa womndenayo, begodu ifumene igama layo ukusukela esidlhogoriyaneni esimasiba amade abonakala njengamasasa abonakala njengebholipheni (pen) zesikhathi sango-19th century abasebenzi bemaofisini begade bavamise ukuzihloma ngemva kweendlebe. Inombala obonakala umlotha okumthuthu, kanye nombala onzima emaphikweni, iinyonga kanye neliphakathi lomsilazo linamasiba amade. Umlomayo omude, ogobekele phasi usekelwa yincenye enesikhumba esinganansiba, sombala obomvu kanye nosarulana. Imilenzayo emide inamasiba ambese isiquntu sayo begodu ibonakala ngenje ngubo encani nofana ibhetjha. Ubus bayo abunansiba ezinengi begodu umsilayo unamasiba amade begodu unamaboya amanengana. Iphakame ngamagadango angaba mane,umsilayo unemibala emibili enzima ephakathi kwawo. Okunye ebonakala ngakho masiba amade amasumi amabili, akheke njengamasasa aziimbholipheni ande ngemva kwendlebezayo engabonakaliko. Ihloko yenyoni le (enombala osarulana kanye namabala) begodu isakhiwo somlomazo siyafana nesalezo ezibizwa nge-caracara. Zinjalo nje zineenkopha ezide.

Ukudla

Inyoni le idla iinyoka, iinlwanyana ezirhurhubako, zangemanzini, ikghuru, amakhondlwana kanye neenlwanyana ezincani zomblobo omunyisako okufaka hlangana neenyonyana ezincani.

Ukuhlangana neduna nokubekelisana

Iinyonezi ziphila ngambili ipilwazo yoke begodu zihlala zithembekile endaweni enesidleke sazo. Zakha isidleke sazo phasi emagajeni aziimforogo womuthi, ekuvame ukuba ngewomhlobo we-Acacia. Isidleke sikhuliswa ngamagojwana amanengi unyaka nonyaka njengesenzo samakhozi. Amaqandazo avamise ukuba mabili kesinye isikhathi abe mathathu anghwarako, amhlophe ngombala athatha amalanga amasumi amahlanu ukuqoqosela, kanti-ke amadzinyana aphiwa ukudla okuziinlwanyana ezincani zomhlobo omunyisako. Athoma ukuphapha ngemva kweemveke ezibunane. Ngesikhathi sokuhlangana kuba nepi phakathi kwalezo eziduna esiqhemeni. Zombili ziyabambisa ukwakha isidleke. Zibekela amaqanda ngenyanga kaMrhayili nofana kuMgwengweni begodu afukamelwa ngesikazi kwaphela. Nokho amadzinyana athuthelwa ngizo zombili ukudla.

Ukuziphatha kwayo

Iinyonezi ziphila phasi ehlabathini, begodu ziphapha kwaphela nazikatelelekileko. Kuvamise ukutholakala yinye yazo, kuthi amalunga wayo abe kude nayo. Nayilandelelwako ithembela khulu ebelweni layo ukuphunyurha. Ithola ukudla kwayo okunengi phasi ehlabathini begodu ibamba neenyoka. Ibamba iinyoka ngemizwanayo emide begodu ilwe nayo ukufikela lapho iyibulala khona, lokhu ikwenza ngokuzivikela ngamaphikwayo amakhulu bona ingalunywa. Nayiqeda lapho ithatha inyokaleyo iyiphosele phezulu amahlandla ambalwa ukwenzela ukuyidakisa. eSewula Afrika iinyonezi zivalelelwa ukubulala iinyoka namakhondlo. Ukungezelela ekutholakaleni kokudla ngomlomayo, ivamise ukurarha beyigadange utjani ngeenyawo zayo ukwenzela ukuthusa iintethe, iimbhadwa, kanye nezinye iinlwanyana ezincani nofana iinyoni.

Isakhiwo sokuphilisana kwazo sivame ukuthatha ubuphilo bayo boke. Nanyana kunjalo azisiwo umhlobo ophila ngokuhlanganyela nofana ngomhlambi. Kuhle kuhle amalunga walezo embili ezitjhideleneko akaphili woke ndawonye, kunalokho ahlala eendaweni ezihlukene ngebangana. Nayizumako ivula isidlhogoriya sayo sibonakale njengesivuthela moya (fan) kuthi umlomayo omfitjhana nogobeneko kube ngiwo ophumbutha ukudla. Imilenzazo ivikelekile ekulunyweni ziinyoka ngokuba nesikhumba esibanzi. Nayilandelelwako ithembela ebelweni lemilenzayo, kodwana ivula neemphiko ukungezelela ibelo layo. Ziqeda isikhathi sazo esinengi zikhamba khamba phasi ehlabathini zizumana nokudla. Iinlwanyana ezincani iyazidobha ivele iziginye. Zivamise ukutamela khulu ngokuthi zijame lapho kutjha khona umlilo ukwenzela ukubamba iinlwanyana ezitjhileko nalapho kunganatjani khona. Nanyana zingasi mhlobo ophila ngemihlambi nje, zivamise ukuzuma ngeenqhenyana ezincani nofana ngambili, begodu zibizana ngetjhada lazo lokupopoza.

Indawo yokuhlala

Zitholakala eendaweni ezivulekileko nezimabala kanye nema-savannas, begodu zivamise ukuhlangana ngobunengi bazo eendaweni ezisandukutjhiswa mlilo, lapho iinlwanyana zilimele bezambuleka utjani bazo khona.

Lapho zitholakala khona

Inyoni le isabalele nofana yabeke kiyo yoke i-Afrika esewula ye-Sahara.

Latin name

Sagittaruis Serpentarius