Pufferfish

© Jean Tresfon

Igama lomndenazo elijayelekileko

Pufferfish

Elinye igama ebizwa ngalo

Puffers, Blowfish, Bubblefish, Swellfish, Honeytoads.

Igama lesayensi

Tetraodontidae

Ubungako

Ingakhula beyibe yimitha yinye, ubuncani bazo ziba masenthimitha amatjhumi amane.

Ikambiso Yokufanisa

Zinomhlobo womzimba orondo kanye nehloko ede. Zinamazinyo amane amakhulu abutheleneko begodu akha incenye yangaphasi neyangaphezu yomlomo. Umsilayo umatsikana begodu uyarhunyela ukuyela esithomeni selungu ethaya ngalo.

Inesikhumba esiqinileko esinganawo amaphetjhana. Imibalazo ihluka khulu – kanengi kuba ngozotho kanye nofipheleko ovamise ukuba namacatjhazana nofana amabala amnyama.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Tetraodontidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nethoba kanye nemihlobawo elikhulu namatjhumi amabili nanye. Kesinye isikhathi inokuhlangahlanganiswa ne-Porcupinefish. Zitholakala eendaweni ezithambathambileko eziseduze neemilo zangemanzini, nofana magega nelingaphakathi lamanzi.

Inyamazo iyitjhefu eyingozi khulu. Zimhlobo othaya buthaka khulu - zisebenzisa amalungu wesifubeni ezithaya ngawo ukusunduza amanzi. Zinokunabisa umzimbazo ubemkhulu ngokuginya amanzi amanengi nofana umoya (lokha zingaphandle kwamanzi). Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-urchins, sponges, starfish, corals, imizoka, molluscs, algae kanye nama-tunicates.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Blackspotted pufferfish (Arothron nigropunctatus)
Map pufferfish (Arothron mappa)
Model toby (Canthigaster valentini)