Pineapple Flower
Umntwan’abentwana

© Roger de la Harpe
Pineapple flower.

Igama

Umntwan’abentwana (Pineapple Flower or Pineapple Lily)

Igama lesi-Latin

Eucomis sp.

Ihlathululo

Umhlobo lo wethuthumbo ulikhambi elikghona ukuhlala limajadu unyaka woke; imirabhalo yakheke njenge lerhe, linobubanzi oburondo ngamasenthimitha alisumi begodu esithomeni salo lipatalele belinemirajana embalwa emhlophe. Amakaralo anamathela apatalale phasi ehlabathini; abalelwa kalisumi nambili. Isiqu salo (mIdrib) sidege, kuthi eencenyeni zesiphetho asongane begodu ahleleke ngendlela ephuma phambili. Atlhurha ngobunengi aminyene, begodu amathuthumbo ahlala iimveke ezinengi ngaphakathi kwamanzi. Isimilwesi sitlhurha khulu ngenyanga kaNobayeni.

Indawalo yemvelo

Ithuthumbeli limila e-Sneeuberg, Uitenhage District, Hogsback ukuya KwaZulu Natal, lapho limila khona ukusuka eligwini ukuyela entabeni ye-Drakensberg. Linaba njalo ukukhamba e-Basutoland kanye ne-Orange Free State ukuyela e-Gauteng kanye neemFundeni ezizombelezileko.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Kunemihlobo elisumi yethuthumbeli (Pineapple Flower) eSewula ye-Afrika ekufaka hlangana i- Eucomis undulata kanye ne-Eucomis autumnalis.

Incenye yethuthumbeli yesakhiwo selerhe imumethe itjhefu kodwana isasetjenziswa njengesihlahla sokulapha eSewula Afrika ukulapha i-enemas, backache nokulapha amagazuko. Okhunye ekulaphakao kufaka hlangana ikinga yomthondo, amathumbu abuhlungu, umgomani, ibhabhalazi, i-colic, flatulence, kanye ne-syphilis.