Mountain Aloe
Isikghopha sentabeni

© Roger de la Harpe
Mountain Aloe.

Igama

Isikghopha sentabeni (Mountain Aloe)

Igama lesi-Latin

Aloe marlothii

Ihlathululo

Linesiqu esisodwa eside esiba mumuthi wezamba, sibanamakari ahlaza okuvangeke ngamlotha, sihlome ngameva amancani; begodu amumethe amanzana ayijuzi esarulana. Amanzana la ayijuzi begade asetjenziselwa ukulapha amalwelwe wamathuthu isikhathi esimasentjhuri amanengi esadlulako. Amathuthumbo la athwalwa sisiqu esikhulu begodu avame ukuba sisakhiwo setjhubhu.

Amathuthumbo a-orentji amagatja ahlomako avela ukusuka ngenyanga kaMgwengweni ukuya kuRhoboyi. Isiqu sawo sivame ukumbeswa makari omileko. Amathuthumbo la avikelekile ekudliweni ziinlwani ngokuthi abenameva abukhali kanye nejuzi ebabako.

Indawalo yemvelo

I-Aloe marlothii itholakala ukusuka e-North-West Province, Gauteng, Limpopo, Mpumulanga, Swaziland, Zimbabwe, Botswana kanye ne-Mozambique ukuya KwaZulu-Natal.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Njengeminye imihlobo yeenkghopha nofana amazambana wentaba (Mountain Aloe) asetjenziswa njengeenhlahla zokulapha ezinengi, lapho amaZulu asebenzisa ikari kanye nemirabhu ebiliswako ukulwa neembungu ezisitjhabalilisi begodu amanye amasiko alisebenzisela amalwelwe akhambelana namathumbu kanye nobulwelwe beempera.