Martial Eagle
IKhozi Lenturhu

© Shem Compion
Martial Eagle.

Igama

IKhozi lenturhu

Ukwakheka nokuvela kwalo

Leli likhozi elikhulu kunawO woke we-Afrika begodu linjalo nje linamandla khulu, lingakghona ukuwisa umuntu omkhulu ngenyawo zalo. Asoselelwa ngokuthi inyawo layo elilodwa linamandla angakghona ukuphula umkhono womuntu. Ikhozeli elingelikhulu e-Afrika linesilinganiso sobudisi esimaphawundi (pounds) alisumi nane (14 pounds) nofana (6.5 kg) begodu anamaphiko amade ngamagadango asithandathu nama-intjhi amane. Lona linobude obuma-intjhi amasumi amathathu nambili. Incenye yangaphasi yomzimbalo inombala ozotho okumnyama kuthi amathumbalo abe namacatjhazana amhlophe, imilenze imhlophe kanye namazipho amakhulu khulu. Idzinyana lazo libonakala lihlukile kunezidala.

Ukudla

Kezinye iindawo adla iinyoni ezifaka hlangana iintarantara, amakhukhu nofana iinkwali, iinyoni ezikhambakhambako, kanye neenkukhu. Iinyoni ezikulu ezifana nabodoyi ababizwa i-European Stork kukhe kwagadangiswa lapho zibulawa khona likhozi elikhulweli. Kezinye iindawo zizidlela iinlwanyana zomhlobo omunyisako, ofana nembila kanye neempunzana ezincani. Zidla namalamjana weenyamazana ezifana neLiza (Impala), iinkghabu, amalamjana wembuzi zekhaya, kesinye isikhathi abulala nepaka yomango, kanye nepungutjha; iinyoka ezimbalwa kanye neembhadwa. Le kuyinyoni edla nayana yini etholakala eduze, kodwana ikhetha khulu iinyoni ezikulu, hyrax, iinkukhu zekhaya. Nokho alaziwa ngokudla ingcuba ngaphandle kwemvu efileko.

Ukuhlangana neduna nokubekela

Zakha iindleke zazo ngasosoke isikhathi emithini, kanengi zakha emithini ephakame ngamagadango amasumi amabili ukuya emasumini abunane ukusuka phasi ehlabathini, kodwana livamise ukukhethe umuthi omkhulu khulu wendawo, ovamise ukukhulela esiqongolweni nofana endaweni emakghakgha, lapho ikghona ukuphuma ngokukhululeke esidlekeni. Akhamba ngambili avamise ukuba nesidleke sinye nofana mbili, begodu azisebenzisa njengesiphephelo ngokukhamba kweminyaka, kodwana zisebenzisa sinye ukuhlangana nokubekelisana. Isakhiwo sazo sibamagadango angaba sithandathu ukuvundla kanye namagadango amane ukuminyana kwaso, begodu nazisese zitjha zakheka njengesikotlelo zinjalo njezibanzi ukudlula ukutjhingela. Zakhiwa ngeengojwana ezidege ezingaba yi-intjhi yinye nambili ububanzi bazo, zihleleka ngendlela yomuda bese kundlalwa amakari ahlaza. Isidlekeso singasetjenziswa ngezinye iinyoni iminyaka eminengi. Ukuhlangana nokubekelisana kwazo kuvamise ukuthoma ngesikhathi sokuna kwezulu, ekuthomeni kwesikhathi sesomiso, nofana ekugcineni kwaso, kuthi okunye kwalokho kudlulele esikhathini sokuna kwezulu. Ukufukama kuvamise ukwenziwa ngelisikazi, kodwana eliduna laziwa ngokuhlala kwaphela. Elisikazi liyaphuma liyokuzuma ukudla begodu alithuthelwa ukudla ngeliduna.

Ukufukama kubalelwa emalangeni angaba masumi amane nahlanu. Idzinyana layo liqoqoselwa libuthakathaka begodu lithuthumela, kodwana lithoma ukuba majadu khulu ngemva kwamalanga amasumi amabili liqoqoselwe. Emalangeni amasumi amathathu nambili lithoma ukumila iinsiba ukwehlela enzasi kuthi emalangeni amasumi alikhomba umzimba woke ube namasiba. Idzinyana lithuthelwa ukudla ngunina noyise ukufikela lapho sele linamalanga amasumi asithandathu wobudala, begodu nasele linamasiba kuhle, kanye nalokha nalikghona ukuhlephula lokho elikubulele ngokwalo. Ngesikhathi sokusingatha nofana sokubuthelela amadzinya nokuwatlhogomela ngokuwathuthela ukudla unina uhlala eduze nesidleke nofana phezu kwesidleke, kuthi eliduna lithuthe ukudla.

Elisikazi lihlala khonapho lilindele ukwamukela ukudla okuza neliduna amalanga bekabe masumi amahlanu. Ukusuka lapho liyasuka nalo lithuthele ukudla esidlekeni, kuthi eliduna livele ngakanye. Emalangeni wedzinyana wokuthoma unina ulisingatha ngamphiko, kodwana ngemva kwamalanga alisumi nane unina ulisingatha ebusuku kwaphela. Idzinyana naliqeda ukuphapha komuthoma ngemva kwamalanga alikhulu, libuyela liyokulala esidlekeni amalangana, kuthi ngemva kwamalangana lithuthuke. Lihlala liseduze nesidleke amalangana, begodu lingabonakala eduze naso iinyanga ezingaba zithandathu.

Ukuziphatha

Ikhozelikhulu le-Afrikeli, limhlobo wenyoni onganandawo eyodwa lapho liphila khona ukusuka emahlathini wameva kanye newe-savannah atholakala eendaweni ezinengi ze-Afrika, atholakala neendaweni ezivulekileko neenarheni ezisiquntu serhalawumba. Ikhozeli liqeda pheze amaphesende amasumi abunane nahlanu (85 %) lizigedlile nofana liziphumulela, kanti-ke liphapha kanengi emini yekusenie (10am). Liphumula kanengi entambama ngesikhathi (3pm) begodu livamise ukulawulwa bujamo bezulu. Anjalo nje ajayeleke khulu ngokuphumula nangokuba bazumi abayingozi khulu.

Ikhozeli ekhulweli livamise ukuphaphela phezulu emkayini ngokukhambisana nomoya ama-awara ambalwa ngaphandle kokuzuma, kanye nalokho elikubutheleleko, kodwana livamise ukuzuma ukusuka phezulu emkayini, lisahlela nofana belibulale ukusa phezulu ngokwehla ngebelo elikhulu, nofana ngokwehla buthaka lehlele emahlathini avulekileko, ukwehleko kuvamise ukulawulwa ziimpiko elivamise ukuziphakamisela ngemhlanalo. Livamse ukubulala ukusuka lapho liditjhe khona, kodwana lokhu likwenza ngakanye khulu, kuthi okhunye ukubamba kwalo kurare tle ngokuthi kube ngebelo eliphezulu ukusuka ebangeli elikude tle.

Amakhozi la akhamba ngamabili avamise ukuba nekhaya lawo elingaba yindawo emamayili amahlangothi alingana woke abalelwa emasumini amahlanu (50 squre miles), kanti-ke avamise ukujika jika kiyo yoke indawo leyo. Avamise ukuzuma endaweni eyodwa amalanga ambalwa ngaphambi kokuthuthukela kenye, njengomba kuvamise ukubikwa iinghonghoyilo ngokubulala kwalo kanengi eendaweni eyodwa. Linamahloni khudlwana ukudlula amanye amakhozi amakhulu we-Afrika, begodu lihlalela kude nabantu. Nanyana ukufuduka nokuthuthuka kungenzeki ngendlela eqinileko nje, livamise ukujikajiya eduze, okufaka hlangana ukuphapha amabanga angaba makhulu wamamayili (hundred miles), nokho akhamba ngamabili avamise ukungatholakali eendaweni eziseduze nalapho abekelisanela khona. Linomukghwa wokuzuma iinyoni zemidlalo kanye neenlwanyana zomhlobo omunyisako eendaweni ezivulekileko, kodwana abulala neenlwani zemakhaya, nanyana libulala inani eliphasi kunangendlela elisolelwa ngayo nje. Kubonakala kwanga ukunzinza kwayo kubayinzuzo ebantwini.

Lapho atholakala khona

Ikhozeli lingatholakala emahlathini womhlobo we-savannah kanye neendawo zamahlathi wameva we-Afrika esewula ye-Sarah, ukusuka e-Senegal ukuya e-Somalia kanye nesewula ukuyela eKapa. Atholakala eendaweni ezivulekileko kanye neenarheni zesiquntu zerhalawumba, kodwana akandi khulu emahlathini, nanyana avamise ukubekelisa emahlathini ukuyele esiphethweni sawo nje.

Igama lesi-Latin

Polemaetus bellicosus