Kudu Lily
Ithuthumbo elifana nebhalabhala

© Roger de la Harpe
Kudu Lily.

Igama

Ithuthumbo elifana nebhalabhala (Kudu Lily)

Igama lesi-Latin

Pachypodium saundersii

Ihlathululo

Mumutjhana omumethe ijuzi kanye nesiqu esibanzi begodu amagatjaso ahlome ngameva. Amakaraso ayarhanyazela nangombala ohlaza satjani kanye nencenye yesiphetho esongeneko. Ukutlhurha nokuthela kwethuthumbeli kwenzeka nakuthwasa ubusika bese kuvela ithuthumbo lombala omhlophe.

Indawalo yemvelo

Ithuthumbelo i-Kudu Lily litholakala eentabeni ze-Libombo kanye neendaweni za-KwaZulu-Natal kanye ne-Mpumalnga – kanye neenarheni ezibomakhelana i-Swaziland kanye ne-Zimbabwe.

Ibuthelelolwazi ngomangwalo

Njengombana ithuthumbeli likhula buthaka nje lisemathubeni amambi wokungathikamezwa kwendawalo babantu ngokulona. Linjalo nje alikghoni ukujayela lula indawo etja ngokwaneleko begodu eendaweni ezinye pheze seliphelile.

Nangaphandle kobuhle balo nokho alinayo enye inzuzo abantu abangayithola kilo. Kuhlekuhle limumethe itjhefu engaba yingozi eenlwanini ezifuyiweko.