Iinyeleleso ngezindlu zenkukhu

© Chris Daly

Ngaphambi kokuthoma ikghwebo lenkukhu, kufanele uqabange ngemithetho kamasipala yokukhiqizwa kwenlwana esiphandeni sangekhenu.Imithetho le iyahlukanahlukana begodu ilawula inani lenkukhu nemibandela iinkukwezo ezingafuywa ngayo.

Kungaba nemithetho ukwenza isibonelo ephathelene nebanga elifaneleko lokufuywa kwenkukhu, emizini, nendleleni nangendlela ekufanele kuphathwe ngayo, iinzibi kanye nokobana iinlwana kufanele ziphathwe njani.

Ukobona uneplasi akutjho bona sele uvumelekile bona ungakhiqiza iinkukhu .Nangabe akhange khekusetjenzwe ngenkukhu ngehloso yokuzithengisela ihloso yokwenza inzuzo eplasinelo kungatlhogeka bona kwenziwe irhubhululo ngombana kungaba khona ukubetheka kwebhoduluko , njeke kungatlhogeka bona kwenzeke irhubhululo lokobana umkhiqizo ungathikameza njani ibhoduluko .

Kungaba nemithetho godu ekufanele ilandelwe ,isibonelo iindawo lapho kuzokhiqizelwa khona kufanele ibe kude nalapha kutjalwe khona iinthelo kanye neplasi lemfarigi.

Iinfuneko

©Chris Daly
Izindlu zenkukhu zingakhiwa nanyana kwenziwe ezingumakhamba ngendlwana .Kufanele kuqalelelwe zehlalakuhle yenkukhu lokha nakwakhiwa izindlwezo.Kufanele zakhiwe ngendlela ezokukhandela bona iinlwane ezizizumako zingakghoni ukungena, zikghone ukuzigedla, kubelula ukuyinhlwengisa begodu yenze kube lula bona kukhiqizelwe kiyo.Kufanele ihlale ihlwengekile ukwenzela bona ingazokubanga ipi nabomakhelwane.

Ukuluka amano kuhle nokwazi ukutlama kuyatlhogeka lokha nawufuna ukwakha indlu yazo yasafuthi,ngokobana uqale ubujamo bemvelo bebhoduluko.Ukwenzela bona umtjhiso ukghone ukusabalala endaweni yoke , kungabambono omuhle ukwakwa indlu ngendlela yokobana incenye ede iqale epumalanga yetlhagwini netjingalanga yetlhagu ,kuthi le efitjhani iqale epumalanga kanye netjonalanga Indlu kufanele yakhiwe emenyukelweni ukwenzela bona ingangenwa mamanzi.

Kizo zombili izindlu etjhidako neyakhelwe safuthi, kubalulekile ukuqiniseka bona zingenwa mumoya. Endlini ezingenwa mumoya ngokwemvelo, ezitjhiphileko kunalezo ezivalekileko, kufanele kube namafesidiri anamakgharideni avulekako, begodu aphinde avaleke ukurhelebha ukutlhogomela amazinga womtjhiso ngaphakathi kwayo.Amafesidere angavalwa ukhandela bona iinyoni zomango ezingaba namalwelwe zingangeni.

Ubukhulu bunendaba

©Chris Daly
Kufanele uqabange ubukhulu bendlu .Ukungasebenzisi indawo ngendlela kuzokwenza bona inani lokukhiqiza libize, njeke kunqhono ukuthoma kancani ,nasele ikghwebo likhulile wakhe ezinye izindlu

Ngokuya komthetho wehlangano ye- South African Poultry Association’, iinkhukhukazi ezinobudala obudlula amaveke ayi-18 ezihlala ehogweni kufanele zibe nendawo engabayi-450 cm begodu kungahlali iinkhukhukazi ezidlula ezilisumi e-square mitheni ngasinye lapha kukhiqizwa khona iinkukhu ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali

Lokha kukhiqizwa ngehloso yenyama, iinyoni ezikafaneli zibezinengi zidlule ubudisi obuyi- 40kg i-square mitha ngasinye emkhiqizweni wefluri, lokha iinyoni zobudala obudlula iimveke ezine ezihlala emahogweni zebendawo engaba yi-450 cm inyoni ngayinye. Akunenenkukhu ezingaba yi-15 ezidala zenyama i-square mitha ngasinye lapha kukhiqizwa ngaphandle kokhusebenzisa amakhemikhali .Ubude bamahogo kanye nezindlu zenkukhu kufanele buvumele bona iinhloko zenkukhu ezijamileko zijame ngokutjhaphuluka.

Ngemahogo anamavilo kubalulekile bona atjhidiswe ukukhandela bona amadlelo angapheli, begodu amadlelo layo athole isikhathi esaneleko ngaphambi kokobana ihogo ingabuyiselwa endaweni leyo.

Translated by Busisiwe Skhosana