Iindaba Zabogogo Zomendo esikweni LamaXhosa

UGoldie Qayiya kanye noFelicia Mfamana, babelana ngendabazabo zamaphilo, wabo walokha bayokutjhada; u uGoldie wabanomtjhado uhleliweko, lokha uFelicia athwalwa ngiloyo akhabe azokuba yindodakhe, nokumasiko womabili weXhosa.

UGoldie Qayiya

©Eric Miller
Indoda ekhabe izokuba ngeyami, uOtto wakhulela endaweni yinye nami, kodwana sasingazani lokha sibantwana abakhulako.Ngathoma ngahlangana naye lokha ngibuya eskolweni sokuzilolongela ukuba ngutitjhere ngamanye amalanga wokuphumula. Ngangibuya emawikilini wangibiza wathi 'iza la' ngendlela enobungani wangibuza bona ngihlalaphi. Ngeskhathi esilandelako ngambona ephathini yokulungisela bona sitjhade/-engagement party.

UOtto wayengitlolele incwadi angibawa bona ngimtjhade. Kwakubalulekile kuye bona nami ngibe nekareko lokumtjhada. Incwadi le yayithi nangabe, ngiyavuma, uzokubawa uyise bona akhulume nobaba. Kodwana ngingisese sesikolweni lokha incwadi le ifika ekhaya, abazali bami bayivula. Zange bafune ukuzwa amazizo wami. Kwakumnyakami wokuthoma e-College. Ngeskhathi esilandelako ngibuya ekhaya, ngamaholide, ubaba wathi kimi, ’Goldie, uyokutjhada’.

Umtjhado Ohleliweko

Umtjhado wabakhona ngemva kweminyaka emibili ngamaholide kaNobayeni.UOtto wakhipha iinkomo zelobolo, ezilisumi nepera kwathi kungakapheli inyanga satjhada. Ngangisaba, ngingafuni ukutjhada nakancani.

Satjhada ekeregeni ye- Anglican, ngemva kwalapho saya ekhabo Otto lapha boke abantu baye silinde khona, balilizela. Safike salotjhisa woke umuntu, sabaqhawula ngezandla, nasisuka lapho sayokudla.

Ngemva kobana sidlile saya ewolweni lomphakathi sayokudansa.phakathi kobusuku, saqedelela iinsalela zokudla komnyanya abomma abanye egade abakulethe eholweni.

Sadansa godu ubusuku boke sidansela umvumo we-jazz, i-happy kwela music ka-Spokes Mashiyane. Ebegade ambethi we- pennywhistle ngenkhathi zethu, sigidinga ukuthoma kwepilo yethu sobabili.

UFelicia Mfamana

©Eric Miller
Kunemihlobo emibili yemitjhado esikweni lesiXhosa, lo ohleliweko, nalo wokuthwawa. Yemibili isenzeka nanamhlanje.Lokha indoda ithwala umfazi akubi nomtjhado omkhulu, begodu akubi nerogo elimhlophe, begodu ayikho into umfazi anagayenza ngalokho. Ngaba nomtjhado onjalo Sele ngihleka nangikhuluma ngawo kwanje. Godwana ngeskhatheso, bekungahlekisi nakancani.

Umrharibami, obekahlala nomndenami ebengimthemba nguye owahlela umtjhado lo. Wangileyela amala wangihlalisa nomuntu engingamaziko ebhesini. Gade akheke kuhle anobuso abuhle.

Yayingekho into esolisako ngaye.Kodwana ngangisaba. Ngambuza bona kwenzakalani, ungisaphi. Ubuso bakhe obunzotho baphenduka batjhuguluka baba, solemn. 'Ngiyakuthatha ngikusa ekhaya uyoba mkami, wangiphendula, gade ngikufuna lokho, ekugcineni sekuyenzeka.' 'Kodwana angifuni ukukhamba nawe' ngatjho njalo, 'Ngibawa ujamise ibhesi le, ngiphume' Ngatjho njalo sele ngithukiwe, ngathoma ngalila. Ngangingafuni ukutjhiya ubaba ngendlela le.

Wayethanda ethanda ikerege 'Zama ukuzwisisa' kwatjho indoda ekhabe sele izoba ngeyami le. 'Ngifuna ube mkami kwamambala, ngeze ngisarhona ukulinda, khumbula isiko lethu liyavumela bona ngenze lokhu.'

Umdeni ka Felicia omutjha

Ibhesi yangisa emndenini wami omutjha laha ejaridini kwakunemizi emine, Munye kwakumuzi kadade uNoyiswa, lapha ngahlala khona iweke. Ubusuku lobo ngalila, ngalila, gibona bona lokhu kuphela kobuntombi bami.

Ngemva kweveke, wathumela amadoda amabili kubaba, nakubafowabo, ukubazisa bona ngangisekhabo. ’Uthethe indodakazi yami, ngaphandle kwemvumo yami.’ ubaba watjho njalo kuye akwate kwamambala. 'Iinkomo ezilisumi, nayinye ngokungabawi iimvume yomdeni lo.' Umnyanya wabanjelwa khabo Milton. Woke umuntu wemndenini wakhe gade akhona. Kodwana ubaba khange arhone ukuza, ngombana kwakukude khulu.

Kweza ubaba omunye omdala, ovela emphakathini wekhethu, wazositjhadisa. 'Sewumfazi omutjha kwanjesi begodu ibizo lakho elitjha sele unguNothazamile, wangasiza.' Sele unomndeni omutjha, nomma omutjha kanye nobaba omutjha nabodade abatjha kufanele wamukele lokho. Awusese mntazana. Kufanele bona uziphathe njengomfazi kwanjesi. Lokha nakuphela umnyanya, wathi’sele niyindoda nomfazi 'Bahlaba imvu, bahlabela umnyanya lo', abomma bomndeni bapheka iinkhanakhana, i-rice nestampa kanye nomratha ogade ozokudliwa nenyama le. Ngemva kwalokho, sasele sitjhade ngokomthetho, kulapha indima yami njengomfazi yathoma khona.

Translated by Lizzy Shongwe