Iimaraga Zenlwana

© Chris Daly

Umbono oqhono kungaba kuqala iimaraga zenkukhu zesikhaya nanyanya lezo ezenza ngakubili,ezifana ne- the Boschveld, Australorp, Koekoek kaye ne- Island Red. IInkukhwezi nanyana zingakhuli msinya njengezomtjhini, nalokha nazithi ziyabekela zibekela amaqanda ambalwa, kodwana azikavami ukubanjwa malwelwe begodu ziyakghona ukuphila endaweni ezinobujamo bezulu obumbi kunenkukhu zomtjhini nanyana ungazilisa bona zigelagele zitjhaphulukile njengenkukhu zeskhaya.

Iimaraga ezingasi semthethweni

©Chris Daly
Iinyonezi, ngokuya ngokuka Bosch, zifunwa khulu njengenkukhu ezikhiqizwe ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali zifunelwa umkhiqizo wenkukhu zemakhaya emakghwebeni amancani .Ngesikhathi kutlolwa i-athikili le, gade atlhaga ukungathengsela boke abantu abazitlhogako emarageni ye-Africa.Njeke ungakghona nokuzithengisela iinarha zangaphandle.

uBosch uyelelise abelimi bona bathome ngokulinga iimaraga bathome buthaka ,ngenkukhu okungasenani eziyi-500 bese bakhulise ikghwebo yabo lokha sele babona kutlhogeka.Ukuthoma ikghwebo ekulu zisasuka kungabangela bona umlini asale adlezi nenkukhu ezingafunwako.

Amadzinyani angathengiswa lokha anelanga linye ,bathengisele laba abafuya ngehloso yokuthengisa inyama nanyana bangawakhulisa aze abekele amaqanda ,nokungathatha iimveke eziyi-18 kuya kweziyi-21 kuya ngokobana mhlobo bani wekukhu.Imikukurumbu ingathengiswa njengenkukhu eziphilako lokha iinemveke eziyi-2 ubudala.

Ukungarhelebha ikghwebo

©Chris Daly
Umlimi wenkukhu namadzinyani unganza kuhle lokha zithola ukudla okwenzelwe bona zikhule kuhle, kodwana akunamraro nanyana ungazilisa bona zizirhubhele.Nanyana kunjalo iinyoni eziliswe bona zizikgubhele bezizulazule koke nje ngaphandle komgcele, zingabanjwa lula malwelwe, zilimale, begodu zibanjwe zinlwana ezizi zingelako, kunalezo ezikhiqizwe lapha zivalelwa khona

Iinkukhu ,nanyana amadzinyani kungabakuhle godu bona agonye ukukhandela ukutheni abanjwe malwelwe athathelanako afana ne-Bronchitis kanye ne-Newcastle Disease ngaphambi kokuwathengisa .Iinkhukhukazi kufanele zigonyelwe amalwelwe afana ne- Bursal Disease (Gumboro) kanye ne- Coryza ngaphambi kokobana zithengiswe eemarageni.Ukufakela iimaraga amadzinyani anepilo agonyelwe amalwelwe kungarhelebha bona ikghwebo lakho lithandwe njeke bahlale bakuthengela ,uthola nabathengi abatjha ngombana abantu bazokukhamba bakhuluma ngomsebenzakho okarisako.

Khumbula bona ukhethe ngokutlhogomela imikukurumba yakho kanye nenkhukhukazi zakhi ukukhandela bona zingafanio, okuzoba nomthelela omumbi emkhiqizwenakho, ngombana uzokuba nomkhiqizo ofanako

Translated by Busisiwe Skhosana