Hermit Crab

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Hermit crabs

Igama lesayensi

Paguroidea

Ubukhulu

Ubude bomzimba bungaba yisenthimitha yinye ukuya kamatjhumi amabili.

Ikambiso Yokufanisa

Inencenye yamathumthu ebutjhelelezi nevamise ukuyifihla ngaphasi kwecetjhana leenkume zelwandle. Umzimbayo woke ukghona ukudoseleka ngaphakathi kwecephe. Inamalungu amahlanu wemilenze kuthi zokuthoma ezikhambisanako kube mazipho. Ezinye zazo zisebenzisa ama-sponges nofana ama-anemones ukuzifihla ngecepheni. Imibalazo iyahluka ukusuka kozotho, o-orentji, omhlophe, ohlaza sasibhakabhaka kanye nonzima uyatholakala. Ezinye zazo zinamacatjhazana kanye nemida emilenzenazo.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Paguroidea wakhiwe mikhakhawo esithandathu kanye namatjhumi asithandathu nobunane. Ziyincenye yenlwanyana ezincani ezibizwa ngama-crustaceans. Igama lazo lisuselwa ekuphileni kwazo ngaphakathi kwecephe ekungasilo lazo. Nayithuselweko ivele isithele ngaphakathi kweqephelo yoke. Ziphila isikhathi eside khulu. Ziyatholakala ehlabathini, emanzini kanye nelwandle elihlwengileko. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimilo ezibizwa ngama-algae, imizoka, ama-plankton kanye nama-organic debris.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.

Imihlobazo ejayelekileko

Anemone hermit crab - Dardanus pedunculatus
Stareye hermit crab - Dardanus venosus
Wolf hermit crab - Aniculus maximus