Anemones

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Anemones

Elinye igama ebizwa ngalo

Mathuthumbo welwandle (Flowers of the sea)

Igama lesayensi

Actiniaria

Ubukulu

Busuka esenthimitheni yinye ukuya kamabili wedayamitha

Ikambiso Yokufaniswa

Inomzimba orondo owakheke njenge tjhubhu, uhlangene nencenye yangaphasi kanye nencenye epataleleko nenamathelenoko erondo. Incenye enganamathambo indungulele umlomo. Isitho ezibamba ngazo ukudla sitholakala ngaphasi kwencenye yenyama le enganathambo. Imibalazo ihluka ukusuka kozotho, obukhobe, ophephula, osarulana kanye no-orentji ukuya kohlaza satjani kanye nobovu.

Ilwazi Elivamileko

Umhlobo wama-Actiniaria wakheke ngemindeni ematjhumi amane nane kanye nemihlobo engaphezu kwekulungwana. I-Anemones ihlobene khulu nama-corals kanye ne-jellyfish. Zineengogwana ezakheke njengama pilisi (nematocysts) atholakala encenyeni yenyama enganamathambo (tentacles) eziwasebenzisela ukubamba ukudla. Eminye imihlobazo irhubha bese ihlale ngaphasi kwesanda nofana ihlale ngaphakathi komgodi nofana iphayiphu.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla imihlobo yemfesi ezincani ezibizwa ngama-plankton kanye nezinye iimfesi ezincani.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba anobujamo obuthulileko kanye nalapho kwande kufuthumele khona.

Imihlobazo Ejayelekileko

Giant anemone - Heteractis magnifica
Sandy anemone - Aulactinia reynaudi
Tiger anemone - Nematanthus annamensis.